Ballet Teatro Scuola Via Cinthia Parco San Paolo, 43 – Napoli